VOB - Elvo - nejlepší software pro elektroniku a návrh plošných spojů

VítejteLogout
Přejít na obsah

VOB

Obchodní podmínky
Název: Elvo Plzeň
Jiří Voříšek
Sídlo/bydliště: Krašovská14, 32300 Plzeň
IČ: 14710731
ŽO vydal ÚMO Plzeň 3, ŽO, č.j. RGM 9969/92 ze dne 16.12.1992
Telefon: 378605510
Email: elvo(zavináč)elvo-plzen.cz
Kontaktní adresa: Krašovská14, Plzeň
Seznam provozoven: internetový prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elvo-plzen.cz

1.  Úvodní ustanovení
2.  Uživatelský účet
3.  Uzavření kupní smlouvy
4. Cena zboží a platební podmínky
5.  Odstoupení od kupní smlouvy
6.  Přeprava a dodání zboží
7.  Práva z vadného plnění
8.  Další práva a povinnosti smluvních stran
9.  Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
10.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
11.   Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních  stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen  „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či  právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového  obchodu prodávajícího.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na  případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,  je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci  své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu  povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je  možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají  přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení  obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a  obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze  uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může  prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a  povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních  podmínek.


2. Uživatelský účet

2.1. Na  základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující  přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského  rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský  účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může  kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového  rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při  objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny  údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv  jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v  uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány  za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen  uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost  ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy  kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v  případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně  obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že  uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem  na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího,  popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je  informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní  smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského  zákoníku se nepoužije.

3.2.1.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje  informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů  za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být  navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z  přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v  platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní  smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s  balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a  dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v  případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém  rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno  zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s  ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při  zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu  kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce  jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po  obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou  poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v  uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa  kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na  charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané  náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky  (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi  prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky  (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou  poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní  smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem  porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.9. Kupující  souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání  kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních  prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na  internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující  sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. Cena zboží a platební podmínky

4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy  může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
       - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také  náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li  uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s  dodáním zboží.
K ceně zboží se připočítají nezbytné náklady na zaslání zboží Českou poštou (poštovné).
-doporučený dopis Kč 58,-
- balík do ruky Kč 150,-
Přesné ceny za dopravu a platbu se zobrazí dle druhu zásilky a volby zaslání a platby v objednávkovém formuláři.

4.3.  Prodávající, pokud se nedohodne s kupujicím jinak, nepožaduje od  kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno  ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě  bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní  smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen  uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu  platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit  kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet  prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě,  že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.  3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží  kupujícímu.Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně  závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb  prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.  Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu  vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej  současně se zbožím.


5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,  nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo  upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o  dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po  dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce  zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z  hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce  zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil  jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.  5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v  souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní  smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž  v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo  dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky  zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve  lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může  kupující zasílat na adresu  prodávajícího či na adresu elektronické  pošty prodávajícího (elvo(zavináč)elvo-plzen.cz).

5.3. V případě  odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní  smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do  čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li  kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením  zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno  pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě  odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající  peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 30 dnů od odstoupení od  kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od  kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění  poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,  pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další  náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen  vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující  zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn  jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od  kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu  kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený  kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu  dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s  rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy  kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a  kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý  dárek.


6. Přeprava a dodání zboží

6.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku  kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s  tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní  smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je  kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z  důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným  způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit  náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s  jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je  kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě  jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání  porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí  kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a  povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací  podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. Práva z vadného plnění

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se  řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914  až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.  Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží  převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a  chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce  popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na  základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,  byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo  předlohy,

7.2.4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.  Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží  prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,  na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží  na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo  při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že  zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z  vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců  od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u  prodávajícího na adrese kde je přijetí reklamace možné s ohledem na  sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za  okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající  obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování  ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající  prostřednictvím elektronické adresy (elvo@elvo-plzen.cz). Informaci o  vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu  kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na  základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci  své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany  osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní  inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších  předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je  poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění  pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto  svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační  číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní  číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující  souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely  realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení  uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se  zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání  informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním  osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která  by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující  bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém  uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní  obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného  odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí  osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou  osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány  třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu  neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě  automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným  způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje  jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jednáo dobrovolné poskytnutí  osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že  prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních  údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života  kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje  nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu  prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za  poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu  nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,  službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a  dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na  elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s  ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové  stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit,  aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může  kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. Závěrečná ustanovení

11.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)  prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto  nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných  právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních  podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto  neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému  ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho  ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Plzni 1.1.2016
Copyright elvo Plzen 2024
Návrat na obsah